வி.வி.மினரல் மற்றும் திருநெல்வேலி கேலக்ஸி மருத்துவமனை இணைந்து கனிம தொழிலாளர்களுக்காக இலவச மருத்துவமுகாம் நடத்தியது. அதில் கலந்து கொண்ட கனிம தொழிலாளர்களில் சிலர்.

pict

2 thoughts on “வி.வி.மினரல் மற்றும் திருநெல்வேலி கேலக்ஸி மருத்துவமனை இணைந்து கனிம தொழிலாளர்களுக்காக இலவச மருத்துவமுகாம் நடத்தியது. அதில் கலந்து கொண்ட கனிம தொழிலாளர்களில் சிலர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *