தாதுமணல் விசயத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களால் கேரளாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப் படுகிறது. கேரளா பத்திரிக்கையாளர் சங்க கூட்டத்தில் கேரளா சபாநாயகரின் துணிச்சலான பேச்சு

SAMAYAM News dated 18.02.2017
Black Sand Mining : Because of the Stand of media people, Kerala State affected in heavy money loss.
The above was told by Mr. Sriramakrishnan, the Speaker of Kerala Assembly in Ernakulam Press Club.
If the Black soil mining is permitted in Kerala State, Govt.,  can earn sizable income from that.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *