சுரங்க துறையில் 2,60,000 தொழிலாளர்கள் பணி இழக்கும் அபாயம். உண்மையை போட்டு உடைக்கிறது FIMI அறிக்கை. அரசு இப்போதாவது விழித்துக் கொள்ளுமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *