சாதுவான தாதுமணல் சுரங்க பணிக்கும், இதர சுரங்க பணிக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

சுரங்கங்களில் பைப் லைன் வெடி என தொடர்ச்சியாக பல நூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு வெடி வைத்து தகர்க்கும் முறை உள்ளது. இதில் பூமி அதிரும். சுற்றுச்சூழல் மாசுபடும். ஒலி மாசு, காற்று மாசு ஏற்படும். ஆனால் தாது மணல் சுரங்க பணிக்கு இம்மாதிரி கேடான எந்த தேவையும் இல்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *