இனம் மதம் கடந்து விவி மினரல் நிறுவனத்தின் சமூக பணி தொடர்கிறது. இதோ ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *